پایگاه خبری کاشف اسرار در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح اخبار دریافتی یا برداشت شده آزاد است و در انتشار اخبار از درج عناونین علمی و واژه هایی مثل:محترم،عزیز و…خودداری می کند،مگر این که در احکام اشخاص در سمت های دولتی و غیر دولتی  قید شده باشد.

Print Friendly, PDF & Email