کاشف اسرار-‌قانون اجازه تخصیص عایدات راه‌ آهن رشت و پیله‌ بازار به مخارج آن مؤسسه تا مدت پنج سال ‌مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

‌ماده واحده – به وزارتین مالیه و طرق اجازه داده می‌شود که عایدات راه‌آهن رشت و  پیله‌ بازار را پس از وضع مخارج جاری آن مؤسسه از اول‌ فروردین ماه ۱۳۱۰ تا مدت پنج سال برای ساختمان و مرمت و تجدید اصلاحات لازمه و خرید لوازم و اثاثیه راه‌آهن مزبور به مصرف برسانند – بودجه‌ مخارج جاری هر یک از سنوات مذکوره در این قانون باید به تصویب هیأت وزراء برسد.‌تبصره – وزارت طرق در آخر هر سال منتهی تا دو ماه صورت جمع و خرج سنه ماضیه راه‌آهن پیله‌ بازار به رشت و راه‌آهن آذربایجان و کشتیرانی‌ دریاچه رضاییه را به مجلس شورای ملی ارسال خواهد نمود.‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :