کاشف اسرار-سایت دانشگاه گیلان در دو تیر ماه جاری،خبری را با تیتر:«ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان »،منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان که به ارتقا مرتبه اش به دانش یاری ،موافقت شده،«فیروز فاضلی»است.

«فیروز فاضلی»،متولد ۱۳۴۴ در پره سر رضوانشهر،دارای دانشنامه دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان است.

بر اساس ماده ۱۱۰- قانون خدمات مدیریت کشوری؛مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوهشیاران، امتیاز ۹۵۰۰، مرتبه علمی مربی ، امتیاز ۱۱۰۰۰، مرتبه علمی استادیار، امتیاز ۱۴۰۰۰، مرتبه علمی دانشیار، امتیاز ۱۶۰۰۰، مرتبه علمی استاد، امتیاز ،۱۸۰۰۰است.

از سوئی دیگر،ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری،بیان داشته است:

«سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.
هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

لازم به ذکر می باشد،طبق قانون خدمات مدیریت کشوری،مدیران کل به عنوان:«مدیر حرفه ای میانی»محسوب می شوند،بنابراین «فیروز فاضلی»،«مقام سیاسی»نیست.

از سوئی دیگر،مقامات سیاسی مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری،بر حسب انتخاب به این سمت ها به امتیاز ۱۶ هزار دست می یابند،لکن ارتقای‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و موسسات‌ پژوهشی‌ مربوط با توجه‌ به‌ میزان‌ فعالیت‌ آنان‌ در زمینه‌ های‌ آموزشی‌ ، پژوهشی‌ و تالیف‌ و ترجمه‌ ، امور اجرائی‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌ تخصصی‌ و  خدمات‌ درمانی‌ و بر اساس‌ مفاد آئین‌ نامه‌ ای امکان‌ پذیر خواهد بود

 

پایان پیام

اشتراک این خبر در :