کاشف اسرار-قانون مطبوعات در  فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در خرداد ماه همان سال به تائید شورای نگهبان رسیده و تاکنون اصلاحیه هایی بر روی آن اعمال گردیده، خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی مشمول این قانون هستند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،طبق این قانون وظایفی بر عهده متقاضیان و  مدیر مسئول  رسانه ها گذاشته شده و دارندگان مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات؛ملزم بر رعایت آن هستند.

طبق بندهای “د “و “ب” این قانون ؛انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است و هم چنین ‌ انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن؛ممنوع و جرم محسوب می شود.

هم اکنون رسانه هایی در سطح کشور از سالیان گذشته مشغول به فعالیت هستند که تخطی از آن چه که متقاضی به نوع آن تعهد کرده اند، می نماید،که به طور مثال به یکی از نشریات تخصصی در حوزه یکی از صنایع پاک اشاره کرد که فاقد نام چاپخانه محل انتشار است.

یکی دیگر از رسانه ها که لقب پر مخاطب ترین را به یدک می کشد،به جای درج نام مدیر مسئول خویش،نام جانشین را در بخش شناسنامه خویش قید کرده  و مشخص نیست بر مبنای کدام قانونی است؟!

رسانه ای دیگر که لقب، پر  بازدیدترین را یدک می کشد،به جای اینکه نامی را که بر اساس آن پروانه انتشار  از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده،مدتهاست از نامی مستعار در لوگو  استفاده می کند.

گفتنی است، طبق ماد ۴۵ قانون مطبوعات،ماده ۴۵ – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :