کاشف اسرار-در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی شوراها برای انتخاب اعضای کمیسیونهای داخلی  شورای اسلامی شهر لاهیجان و نمایندگان قانونی شورا در کمیسیونها، اخذ رأی به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،پس از انجام رای گیری،اشخاص ذیل برای کمیسیون های داخلی و نمایندگان قانونی شورا در کمیسیون ها انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران :آرمان پوریاسری ، فرشید فقیه شجاعی ، محسن شیخ شعربافان، رضا نصرتی و  جواد نجار تمیزکار.

اعضای کمیسیون حقوقی:آرمان پوریاسری ،جواد نجار تمیزکار ، فرشیدفقیه شجاعی ، فرداد جنابی و حجت طیران

اعضای کمیسییون فرهنگی و اجتماعی:آرمان پوریاسری ،جواد نجار تمیزکار ،حجت طیران،محسن شیخ شعربافان و رضا نصرتی

فقیه شجاعی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ و پوریاسری به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر لاهیجان در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، انتخاب شدند.

نصرتی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷، جنابی به عنوان نماینده شورا درکمیسیون ماده ۵، شعربافان بعنوان نماینده شورا درکمیته کارشناسی ماده ۵ انتخاب شدند .

فقیه شجاعی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بند ۸ ماده ۷۱ ، تمیزکار و نصرتی به عنوان نماینده شورا درکمیسیون نظام وظیفه انتخاب شدند.

طیران به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶، پوریاسری به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۱۱ و همچنین طیران، شعربافان و نصرتی به عنوان نمایندگان ناظر در باشگاه شهرداری معرفی شدند .

شعربافان و شجاعی نماینده مدیریت بحران ، تمیزکار نماینده سازمان حمل و نقل ، نصرتی نماینده تأمین اجتماعی ، نصرتی نماینده آبفا انتخاب شدند .

طیران ، پوریاسری و شعربافان نمایندگان دارایی معرفی شدند و نجار تمیزکار نماینده اصناف و فقیه شجاعی نماینده شورا در حل اختلاف اداره دارایی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم معرفی شدند .

شعربافان نیز به عنوان نماینده در کارگروه پسماند معرفی و  طیران، فقیه شجاعی ، پوریاسری نمایندگان شورا در کمیته سرمایه گذاری و هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری و همچنین محسن شیخ شعر بافان به عنوان نماینده شورا جهت پیگیری مصوبات شورا در شهرداری معرفی شد.

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان ، با ۷ عضو فعالیت رسمی خود را از اول شهریور آغاز کرده است.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :