کاشف اسرار-رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در هفته ای که گذشت سه نامه جداگانه اداری برای شهردار صادر و متن این مکاتبات را در کانال تلگرامی متعلق به خویش منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،موضوعات نامه های “محمد حسن عاقل منش”به”مسعود نصرتی قزوینی نژاد”،رفع نقص و مشکلات موجود در گروه موزیک شهرداری،راه اندازی مجدد کمپ اقامتی موقت بوستان ملت و هم چنین رفع نقص پیاده راه فرهنگی، نصب المان های نوروزی، اجرای برنامه های فرهنگی مناسب برای گردشگران و راه اندازی آب نمای مقابل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت،بوده است.

با تامل بر متن نامه های صادره توسط این عضو شورای اسلامی شهر به شهردار،می توان به این استنتاج دست یافت،نماینده مردم در انجام وظایف شهرداری و شخص شهردار می تواند هر کجا که نقصان و قصوری دید تذکر دهد،

النهایه این سئوال در ذهن تداعی می شود،تذکر”عاقل منش” به استناد کدام بند از وظایف و اختیارات شوراهاست و شهردار از کدام یک از وظایف مصرح در ماده ۵۵ قاتون شهرداریها تخطی کرده است ؟آیا بهتر نبود در نامه های صادره اشاره به وظایف شورا میکردند و مکاتبه مستند انجام می گرفت؟

پایان پیام

اشتراک این خبر در :