کاشف اسرار-مدیریت روابط عمومی شهرداری رشت در روز جاری خبر انتصاب سه تن از مدیران این نهاد عمومی غیر دولتی را بر روی پرتال منتشر کرده و این احکام برای سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهردار و جانشین وی و نیز سرپرست منطقه ۴ شهرداری است.

IMG_20180319_224739

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”بر اساس احکام منتشر شده در این پرتال تحت مدیریت”فاطمه قدیمی حرفه”،”محمد پور ناصرانی”به سمت”سرپرست معاونت معماری و شهرسازی”،”رضا ویسی“عهده دار سمت”جانشین معاونت معماری و شهرسازی”و نیز”آرش امیرلو”تصدی سمت “سرپرست منطقه ۴″را عهده دار شده است.

IMG_20180319_224701

 

بنا به خبر منتشر شده در سایت اینترنتی فوق الذکر،به این نکته اشاره شده”پورناصرانی”پیش از این عهده دار سمت”مدیریت مناطق یک و چهار”شهرداری بوده و به سمت های دیگر مدیریتی وی اشاره ای نشده است.

عدم اشاره به تصدی سمت”مدیریت منطقه سه شهرداری رشت طی سالهای ۹۲ تا ۹۳ در این خبر نشان دهنده عدم اشراف “قدیمی حرفه”به سمت مدیران شاغل در این نهاد عمومی غیر دولتی بوده،ضمن این که در صورتی یک بار به سایت مدیریت منطقه چهار شهرداری هم نگاهی میکردند متوجه می گردیدند در قسمت مدیر معرفی منطقه به عهده داری منطقه سه شهرداری هم اشاره شده است.

ناگفته نماند،روابط عمومی مناطق و سازمان های شهرداری رشت در راستای سیاست تمرکز زدایی از مرکز، نسبت به تهیه و انتشار اخبار اقدام می کنند و دلیل مصداق آن اظهارات”قدیمی حرفه”بوده ولی این سئوال در ذهن تداعی می شود آیا مشارالیها از سایت تحت مدیریت روابط عمومی های زیر شاخه بازدیدی دارند،تا حداقل از دیگر سوابق”پور ناصرانی”اطلاع یابند.

النهایه متذکر می شود،مدیریت روابط عمومی شهرداری رشت نیاز به شخصی اهل تعامل با تمام اصحاب رسانه فعال،دقیق و مسلط به امور از چمله رسیدگی دقیق به سایت اینترنتی و بنرهای نصب شده در سطح شهر،التزام به حق قانونی مطبوعات برای کسب خبر و عدم برگزاری نشست های تبعیض آمیز ،چینشی و بدون غرض ورزی از حیث دعوت،مسلط به زبان انگلیسی ،پرداخت پول به اشخاص بر اساس چارچوب جهت انتشار اخبار و خوش قولی جهت تحقق وعده ها از جمله انجام مصاحبه است

اشتراک این خبر در :