کاشف اسرار-سرپرست اسبق شهرداری رشت در زمان فعالیت سومین دوره شورای اسلامی شهر با صدور دادنامه ای از سوی شعبه ۱۰۹ کیفری دو شهرستان  رشت از اتهامات مالی تبرئه و پرونده مختومه شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،سید مجتبی خدمت بین دانا که از نیروهای رسمی و با تجربه شهرداری رشت محسوب می شود در اواخر فعالیت  سومین دوره شورای اسلامی شهر به اتفاق تعدادی از مدیران شهری دستگیر شد.

با فرآیند رسیدگی به اتهامات مالی و دفاعیات موثر این کارمند شهرداری و وکیل وی و نیز درایت نیروهای امنیتی و قضات رسیدگی کننده به پرونده ،”به علت فقدان ادله اثباتی مستندآ به مواد ۱۲۰ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری از سوی رئیس شعبه ۱۰۹ کیفری دو شهرستان رشت در در ۲۶ مهر ماه سال جاری از اتهامات تبرئه شد.

بنا به گواهی صادر شده از سوی مدیر دفتر شعبه مذکور خطاب به شهرداری رشت،پس از صدور رای برائت و ابلاغ به دادستان عمومی و انقلاب رشت در ۳۰ مهر ماه امسال، به لحاظ عدم وصول لایحه تجدید نظر خواهی در فرجه قانونی در ۲۱ آبان ماه امسال دادنامه صادره قطعیت یافته است.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :