کاشف اسرار-سرپرست اسبق شهرداری رشت در زمان فعالیت سومین دوره شورای اسلامی شهر پس از دریافت گواهی قطعیت دادنامه صادره از سوی رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهرستان رشت و تبرئه شدن از اتهامات مالی،بار دیگر در شهرداری مشغول به کار مجدد شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،سید مجتبی خدمت بین دانا با داشتن حدود ۲۷ سال سابقه کار و داشتن مدرک تحصیلی لیسانس حساب داری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  و سوابق متعدد،از نیروهای محبوب بین همکاران و شهروندان محسوب می شود،با صدور رای برائت به عنوان مشاور در ستاد مرکزی شهرداری مشغول به کار شده است.

برابر قانون،وضع مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگردقرارگیردواز اتهام انتسابی برائت حاصل کند، در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال است و بر طبق مستفاد از مواد ۱۹ قانون مجازات عمومی و ۵۹ قانون استخدام کشوری عدم حضور چنین مستخدمی درمحل خدمت که مربوط به عللی خارج از قدرت و اراده او است نمی تواند سبب تضییع حقی از وی بشود.

بر طبق مفاد مواد مذکور و تبصره ماده ۶۵ و ۱۲۶ قانون استخدام کشوری چنین مستخدمی استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای حالت حقیقی اشتغال را به استثنای اضافه کار که فرع بر کار اضافی است دارد.ضمنا” به همان استدلال فوق چنین کارمندی مستحق ترفیعات زمان خدمت نیز می باشد و مابه التفاوت نیز باید از زمان استحقاق پرداخت بشود۰

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :