کاشف اسرار-یکی از شهروندان ایرانی از بی توجهی سرپرست شهرداری رشت  و هم چنین مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این نهاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم پاسخ گویی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری خبر داد.

خلیل اخوان اصغری در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار با اشاره به تسلیم چندین درخواست الکترونیکی از طریق سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،اظهار کرد:یکی از این درخواست ها در ۱۵ مهرماه درباره تسلیم تصویر قرارداد ۲ نفر از مشاورین شهرداری امسال ثبت شده ولی تاکنون مکاتبات درخواستی ارائه نشئه است.

به گفته وی،یکی دیگر از درخواست ها درخواست استقرار کانکس انتقال خون در سه نقطه شهر بوده که نه تنها مکاتبه و گردش کار یاد شده تسلیم نگردیده بلکه مجموعه مکاتبات و گردش کار بین شهرداری،شورای شهر،انتقال خون و…درباره استقرار کانکس سیار مستقر شده در کنار سازمان فرهنگی شهرداری از طریق سامانه ارائه نشده است.

این فعال رسانه ای،هم چنین بی توجهی به درخواست ثبت شده در مهر ماه از طریق سامانه و نیز درخواست ثبت شده از طریق فرم درخواست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده به صورت حضوری در دبیرخانه مرکزی شهرداری در نیمه اول آذر ماه امسال و عدم ارائه گردش کار درخواست شده در پاسخ به برخی از اطلاعات و مکاتبات اداری را از دیگر تخلفات برشمرد که قابلیت پیگرد قانونی را دارد.

اخوان اصغری،خاطر نشان کرد:طبق ماده هشتم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.

وی با بیان این که برابر ماده ۷ آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند،متذکر شد:شهردار مستعفی طی ماههای گذشته،سیده مریم رضا طبع ازگمی”را به این سمت منصوب کردند.

مدیر مسئل پایگاه خبری،کاشف اسرار،تاکید کرد:”رضا طبع ازگمی”طبق ماده ۱۱ این آئین نامه موظف بودند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد.

به گفته اخوان اصغری،مدیر سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون نسبت به ارائه مکاتبات و اطلاعات درخواستی به بنده برابر قانون اقدامی نکرده است،بنابراین برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی وی و سرپرست شهرداری متخلف احتمالی محسوب می شوند و انفصال از خدمت بیخ گوش آنان در صورت طرح شکایت بنده خواهد بود و از حق قانونی خویش کوتاه نخواهم آمد..

وی در تبیین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی،بیان کرد:برابر اتین ماده، چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :