کاشف اسرار-آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گیلان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۱۲۸۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ – اعضاء هیئت رئیسه برای مدت چهار سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی تیزهوش تابان با کد ملی ۲۵۹۵۵۸۷۰۲۱ به عنوان ریاست و آقای حجت نقاش زادگان رشتی با کد ملی ۲۵۹۵۵۷۶۵۶۹ به عنوان نایب رئیس اول وآقای سامان نظری معافی با کد ملی ۲۵۹۵۲۵۹۵۴۷ بعنوان نایب رئیس دوم وآقای علیرضا صنعت کار با کد ملی ۲۵۹۴۲۹۶۸۰۵ به عنوان خزانه داروآقای علیرضا آقازاده با کد ملی ۲۶۱۹۶۶۰۲۶۲ بعنوان منشی اتاق بازرگانی گیلان انتخاب شدند. ۲-مقرر شد اوراق بهادار (چک) با دو امضاء رئیس و خزانه دار، رئیس و هر یک از نواب رئیس، یکی از نواب رئیس و خزانه دار، نواب رئیس با یک دیگر معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :