کاشف اسرار –همزمان با نهم اردیبهشت ماه، نشست اعضای شوراهای پنج روستای واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی با رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان برگزار شد و طرفین در خصوص مسائل،مشکلات و نیازمندی های اهالی روستاهای منطقه به بحث و گفتگو پرداختند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به برخی مباجث قانونی مترتب بر ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد که در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور نیز بر آن تأکید شده، رویکرد سازمان متبوع او بر همکاری مابین شوراها و سازمان منطقه آزاد انزلی بنا نهاده شده، بیان کرد.

علی اوسط اکبری مقدم ، تصریح کرد: عزم جدی مدیران و پرسنل سازمان در سرعت بخشی و تکمیل خدمات رسانی به ساکنین منطقه، باید در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود در فضای همکاری دو جانبه، اولویت های هر روستا به صورت دقیق مشخص گردد؛ به طور مثال در دوره زمانی کنونی مهمترین نیاز مردم تأمین منابع آبی کشاورزی است.

گفتنی است در این نشست که اعضای شورای معاونین سازمان نیز حضور داشتند اعضای شوراهای روستاهای منطقه نقطه نظرات خود رادر خصوص مباحث و مشکلات پیش روی و تعیین اولویت های همکاری در زمینه هر روستا مطرح نموده و جدول زمانی ارائه خدمات از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی به مورد توافق قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :