کاشف اسرار- تایید صحت انتخابات شوراای اسلامی شهر رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت صورت گرفت.

به گزارش کاشف اسرار،در اجرای ماده 70 و 71 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و با عنایت به اتمام فرآیند رسیدگی به شکایات و مراحل مقرر در جلسات مشترک از قبیل انطباق آرای شکات از طریق تطبیق صورتجلسات شعبه و سامانه جامع انتخابات و بازگشایی و بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رای شعب که با حضور تمامی اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت انجام گردید ، نتیجتا  از صحت برگزاری انتخابات فوق اطمینان حاصل نموده و متفقا و مشترکا صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان را مورد تائید قرار دادند.

متن این آگهی به شرح زیر است:

                                                          بسمه تعالی

         استانداری گیلان                                  _____________

شماره : 1483304 – ش

 تاریخ:1396/03/08

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر رشت بخش مرکزی شهرستان رشت میرساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :

 • آقای احمدرمضانپورنرگسی نام پدرعلى دارای27877 رأی
 • آقای اسمعیل حاجی پور نام پدرحسین دارای26386 رأی
 • آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیرشمس دارای24378 رأی
 • آقای فرهام زاهد آجی بوزایه نام پدرحجت دارای21517 رأی
 • آقای محمد حسن علی پورکسبخی نام پدرمحمدابراهیم دارای18815 رأی
 • آقای حامد عبدالهی نام پدرعلى دارای18672 رأی
 • آقای رضا رسولی نام پدرمحمود دارای17613 رأی
 • آقای حجت جذب نام پدرعلی دارای17342 رأی
 • آقای جلال الدین محمد شکریه نام پدراحمد دارای16864 رأی
 • 10. آقای محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای16672 رأی

 • 11. خانم فاطمه شیرزاد نام پدر رجبعلى دارای16304 رأی

 • به عنوان اعضای اصلى و

 • آقای بهراد ذاکری نام پدر بیت اله دا رای15417 رأی
 • خانم فرانک پیشگر نام پدر رحیم دارای15009 رأی
 • آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدرسیدحسین دارای14362 رأی
 • آقای سینا مقدادی کاسانی نام پدرعلی اکبر دارای13992 رأی
 • آقای اسمعیل عبداللهی نام پدرمحمد دارای13822 رأی
 • آقای عبدالرضا بی آزار نام پدرعباس دارای13728 رأی
 • آقای عبدالرضا ابراهیمی بنکسر نام پدر یداله دارای13484 رأی
 • به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .

 • اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نماید .

سیروس شفقی

فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان رشت

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :