کاشف اسرار –  مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان گفت : نظر به اهمیت ویژه حفظ و پوشش گیاهی در مراتع ییلاقی استان، مرتعداران دارای پروانه چرا و حقوق بهره برداری بایستی تاریخ مجاز ورود دام به مراتع را رعایت نموده و از ورود دام به مراتع قبل از تاریخ ۱۵ خرداد اکیدا خودداری نمایند.

سید مازیار رضوی “ در خصوص اهمیت حفظ وحراست از مراتع گفت: نظر به اهمیت ویژه حفظ و پوشش گیاهی در مراتع ییلاقی استان، مرتعداران دارای پروانه چرا و حقوق بهره برداری بایستی تاریخ مجاز ورود دام به مراتع را رعایت نموده و از ورود دام به مراتع قبل از تاریخ ۱۵ خرداد اکیدا خودداری نمایند.

وی افزود:ورود دام دامداران فاقد پروانه چرا و حقوق بهره برداری و نیز دارای دام مازاد بر پروانه در سطح مراتع مطلقا ممنوع و خلاف مقررات می باشد بدیهی است با خاطیان برابر مقررات و باستناد تبصره ۲ماده ۴۷قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  برخورد خواهد شد.

این مسئول  در خصو ص تمدید پروانه چرا مرتعداران اشاره کرد وگفت: مرتعداران مکلف به تمدید پروانه های چرا و پرداخت حقوق دولتی بوده لذا از ورود دام و فعالیت دامدارانی که از پرداخت حقوق دولتی خودداری نموده اند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

رضوی ”  اضافه کرد:کلیه اشخاصی که مجوز مرتعداری آنان برابر مقررات باطل گردیده از استقرار دام و هرگونه فعالیت مرتعداری در سطح مراتع استان خودداری نمایند بدیهی است در غیر این صورت مطابق مقررات تحت پیگیری قضایی و قانونی قرار خواهند گرفت.

وی  اعلام کرد:به مرتعداران ذیحق که در سنوات گذشته به علت ورود زود هنگام دام به مراتع ییلاقی با چرای دام مازاد توسط مراجع محترم قضایی محکوم و متعاقبا اخطاریه های ابطال پروانه دریافت نموده اند متذکر می گردد در صورت تکرار تخلف وفق مقررات حقوق مرتعداری آنان ابطال و برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آب خیزداری استان گیلان در پایان نیز اعلام داشت : در راستای حفظ و حراست مطلوبتر از عرصه های ملی و مراتع تلفن امداد جنگل و مرتع با شماره ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه گزارشات ، انتقادات و پیشنهادات هم استانیهای عزیز می باشد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :