کاشف اسرار- بنا به شنیده ها یکی از مدیران دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگی شهرستان رشت در محل کار مدیر کل دستگیر و به جای او سرپرست تعیین شد .

بنا به شنیده ها که صحت و سقم آن در دست بررسی بوده و توسط تعدادی از همکاران بیان شده ،این مدیر جوان کارمند یکی از دستگاه های فرهنگی بوده ولی به دلیل فعالیت در امور ورزشی و مسائل مربوط به هیات ورزشی بازداشت و برکنار شد.

این شخص هم چنین از سمت ریاست یکی از هیات های ورزشی استان برکنار گردید و به جای او سرپرست تعیین شد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :