کاشف اسرار – یکی از پروژه های نیمه کاره شهرداری رشت که استارت آن اواخر دهه هفتاد شمسی زده شد ” مسیر بلوار مابین سرچشمه تا بوستان کشاورز واقع در منطقه سه شهرداری می باشد که در دومین دوره شورای اسلامی شهر طرح تفضیلی آن مصوب و مجددآ در سال 1396 ابقا شد.

به گزارش کاشف اسرار ،هدف از ساخت این بلوار نیمه کاره با عرض 30 متر اجرا شده 600 متر و اجرا نشده 320 متر ، توسعه شهر ، اتصال شمال به جنوب و برقراری کمربندی میانی شهر رشت بوده است.

مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پی درخواست شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” درباره سرنوشت این پروژه مرقوم کرد : بسمه تعالی
با سلام و احترام
باعنایت به پاسخ واصله در گردش کار نامه شماره56044-5/4/1401مبنی بر”براساس گزارش معاون مالی و اقتصادي
، و حقوقی این منطقه :به استحضار میرساند شهرداري رشت در سال1394نسبت به تعریض و زیر سازي قسمتی از
خیابان سرچشمه که عرصه آن مجهول المالک بوده اقدام که قسمتی از محل تعریض را در سنوات گذشته به شرح
ذیل تملک نموده بود .
-برابر رونوشت سند شماره الف/1510/112–27/8/75سرپرست اداره حقوقی املاك و قراردادهاي
شهرداري رشت مرقوم گردیده که آقاي جهانگیر بنوان با وکالت از کلیه وراث مرحوم محمد اسماعیل بنوان
تنظیمی دفتر خانه46رشت اقرار و اعتراف نموده که بابت245متر مربع عرصه و140متر مربع اعیان و
مستحدثات خود که در مسیر خیابان رسالت واقع گردیده به شهرداري رشت واگذار نموده و کلیه حقوق
قانونی خود را از شهرداري دریافت داشته و حق هرگونه اعتراض را قبلا”از خود می نماید .
-برابر سند تعهد نامه شماره116360-1/12/1375تنظیمی دفتر خانه46رشت ، فاطمه دخت هاشمی
همدانی تعهد نموده چون قسمتی از منزل مسکونی اینجانبه واقع در خیابان رسالت در مسیر خیابان واقع
گردیده است به موجب این سند اقرار نموده که کلیه حقوق خود را از شهرداري دریافت نموده ام .
-برابر رونوشت سند تعهد شماره113873-7/8/1375دفتر خانه46رشت خانم سیاره نصیري کوسالاري
فرزند یحیی اقرار نموده که نظر به اینکه مدار60متر مربع اعیان و125متر مربع عرصه و ملحقات فرعی
این جانب در خیابان رسالت در مسیر خیابان قرار گرفته حقوق خود را از شهرداري اخذ نموده ام.
در همین اثنا خانواده بنوان به شهرداري مراجعه و ادعا نمودند که در سال1330نسبت به پلاك مزبور درخواست سند
نموده اند بنابراین نسبت به خیابان اجراي حقوقی دارند موضوع پس از بررسی جهت مشخص شدن امر به اداره ثبت
ارجاع گردید لیکن به دلیل تعارض در2سنگ اصلی90و77موضوع به هیئت نظارت ارجاع شد و نتیجه منجر به
صدور راي هیات نظارت به شماره13961871862500004، مبنی بر ابطال صورت مجلس تحدید حدود به شماره
13605مورخ2/8/1330مربوط به پلاك385/90و انجام تحدید حدود جدید گردید . در زمان تحدید حدود جدید
اداره ثبت متاسفانه نسبت به وضع موجود و پاسخ استعلام شهرداري به شماره42137مورخ2/8/96که به صراحت
مرقوم داشته که مقدار63/2327متر مربع از عرصه پلاك385سنگ90در تعریض خیابان واقع گردیده است
توجهی ننمود . در صورتی که طبق ماده41آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاك و ماده25قانون مدنی هیچ فردي
نمی تواند املاکی که در شوارع ، مورد استفاده عموم بوده ، را سند مالکیت دریافت نماید همچنین به استناد ماده71
آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاك مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که
داخل در حدود مندرج در اظهارنامه باشد و نماینده ثبت باید ، معرفی متقاضی ثبت را وقتی معتبر بداند که تصرفات
محرز باشد و گرنه می بایست از تعیین حدود خودداري نماید بدین مفهوم که مستدعی آن در قسمت تعرفه شده
ثبت در اظهار نامه هر محدوده اي را که تقاضاي سند نماید ملاك نخواهد بود بلکه آنچه در زمان تحدید حدود که در
تصرف بلامعارض دارد می تواند سند اخذ نماید.
حالیه در سال1396نسبت به پلاك ثبتی فوق الذکر سند تک برگ اعیان صادر که بیش از 2 هزار و 300 متر مربع در مسیر
خیابان واقع گردیده است ) بعد از اجراي خیابان( سند مزبور قسمتهایی که در تصرف اشخاص غیر بوده ،راه عبورمحلی و همچنین قسمتی را که شهرداري در سنوات گذشته تملک نموده بوده را در بر میگیرد . شایان ذکر است غیر
از سند مشروحه شهرداري در راستاي بازگشایی خیابان مذکور کلیه املاك اشخاص غیر را تملک نموده است .
بعد از وقایع مشروحه و با ورود دادستان محترم نسبت به تخلفات اتفاق افتاده در روند صدور سند، موضوع در
بازپرسی شعبه نهم دادسراي رشت مطرح و در حال رسیدگی میباشد همچنین شهرداري نیز نسبت به مقدار2300
متر مربع که در مسیر خیابان واقع شده در دادگاه حقوقی دادخواست ابطال سند را تقدیم و موضوع در شعبه دوم
دادگاه حقوقیمطرح میباشد.شایان ذکر است اسناد و مدارك مربوطه در اداره حقوقی ایضا ً املاك شهرداري رشت
موجود می باشد.
ضمنا املاك تهاتري مربوط به تملک سرچشمه ثبت در نرم افزار مالیحساب رایان به شرح ذیل می باشد :
1-مبایعه نامه شماره3/112/3000/د-1394/12/26به نام وراث اسداله رئیس پور به مبلغ13.834.700.000ریال
2-مبایعه نامه شماره147530-95/7/26به نام آقاي یوسف رمیان مزاجی و شرکا به مبلغ1.375.000.000ریال
3-مبایعه نامه شماره24609-96/2/13به نام وراث اسکندر قربانی به مبلغ4.700.000.000ریال
4-مبایعه نامه شماره100076-96/5/22به نام شوراي خلیفه گري به نمایندگی ماکسیم هوسپیان پایدارگارانی و
شرکا به مبلغ15.463.500.000ریال
مبایعه نامه ها به پیوست ارسال می گردد.
در خصوص موضوع نیمه کاره بودن مسیر بلوار مابین سرچشمه تا بوستان کشاورز در منطقه سه شهرداري به
استحضارمیرساند مسیر مرقوم داراي پرونده مفتوح در اداره حقوقی بوده که توسط آن اداره در محاکم قضایی در
حال پیگیري می باشد.”مراتب به پیوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال می گردد ./
پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :