کاشف اسرار -درچهارمین جلسه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با حضور سید مهدی موسوی – معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی داتشگاه به منظور تبیین استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در چهار حوزه ( رسالت و اهداف، مدیریت و رهبری، منابع ، امکانات وکیفیت و تعالی سازمانی )دردفتراین معاونت برگزارشد، تکمیل مستندات سنجه های اعتباربخشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 در جلسه مذکور، مدیران معاونت تو سعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و تیم اعتباربخشی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیزحضورداشتند .لازم به ذکر است؛ اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان درمرحله خودارزیابی، قراردارد

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :