کاشف اسرار -سرپرست معاونت تعهدات بیمه ای و رئیس اداره مستمریهای اداره کل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه تعداد مستمری بگیران استان از 170 هزار نفر گذشته و 155 هزار پرونده در این حوزه در سطح شعب تابعه تامین اجتماعی استان فعال میباشد افزود : در خردادماه سال جاری میزان افزایش سالانه مستمری ها اعمال و پرداخت گردید ولی تفاوت ماههای فروردین و اردیبهشت به دوماه بعد یعنی تیر و مرداد موکول گردید . 

محمد رضا رسولی ” با بیان اینکه لیست مستمری ماهانه مردادماه به همراه تفاوت افزایش سالانه مربوط به اردیبهشت ماه تهیه و به مرکز ارسال گردیده ، اظهار داشت : رقم تعهداتی این پرداخت در ماه جاری افزون بر 960 میلیارد تومان میباشد .

با اشاره به اینکه در سال 1400 حدود دوازده هزار نفر یعنی متوسط ماهانه 1000 نفر به جرگه مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان افزوده گردیده ، اذعان داشت بر اساس آخرین آمار رسمی منتشره ، در یکماهه خرداد امسال 609 نفر به آمار بازنشستگان و 250 پرونده فوتی برای بهره مندی بازماندگان و 26 نفر ازکارافتاده به آمار استان افزوده گردیده است .  

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :