کاشف اسرار – روز جاری تعدادی از پرسنل شهرداری رشت در ساختمان مرکزی این نهاد عمومی غیر دولتی مشاهده شدند که مردان رفتگر با البسه متحد شکل در مجاورت درب ورودی مشغول برف روبی و در محوطه پارکینگ هم ۴ نفر بانو فعالیت به برف بازی و ساخت آدم برفی داشتند.

شهردار و هیچ یک از مدیران مافوق رویت نشد که به این خانم ها تذکر بدهند به محل کار خود بروید و ساعت اداری به کار دیگری جزو فعالیت کاری نیست بپردازید !

اینها گوشه ای از وجود تبعیض بین پرسنل مرد و زن بوده و مشخص نیست شهردار در این لحظات کجا به سر می برد؟ لازم به ذکر می باشد موقعی از تعدادی مرد رفتگر عکس گرفته شد که آن لحظه به غیر از یک نفر مابقی حضور نداشتند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :